Skrášliť prostredie a oživiť odkaz osobností

 

Pri príležitosti rozšírenia pôsobnosti Drevosochárskeho sympózia Zborov 2015 aj do Nitry urobil generálny partner OC Centro Nitra s dvojicou hlavných organizátorov tejto akcie krátky rozhovor.

Vyjadrenia Jána Šurkalu a Jána Ivančíka nájdete v skrátenej podobe i v septembrovom magazíne OC Centro Nitra. My prinášame i plné znenie.

Čo vás inšpirovalo k znázorneniu nitrianskych osobností v podobe drevených sôch?

„Naša inšpirácia pochádza z dvoch najvýznamnejších faktorov. Obsahovo je to snaha o zviditeľnenie významných osobností lokálnej histórie, o ktorých sa veľa nehovorí a vo všeobecnosti ani nevie. Cítime, že naša spoločnosť má voči týmto ľuďom určitý dlh, a týmto sa ho pokúšame čiastočne splatiť. Zároveň vyzdvihnutie prínosu historických osobnosti môže byť príkladom pre nás, teda pre ľudí dnešnej doby, aby sa viac angažovali v prospech verejného blaha. Na druhej strane chceme sochami skrášliť verejný priestor, priniesť do neho súčasné umenie, čím jednak dáme umelcom priestor na prezentáciu ich umeleckej výpovede  a na druhej strane dáme príležitosť ľudom, ktorí do galérií nechodia, aby sa umenia trochu dotkli v ich prirodzenom prostredí.“

Už druhý rok organizujete Drevosochárske sympózium v Zborove. Čo Vás podnietilo k takejto aktivite?

„Sympózium je vyvrcholením nášho dlhodobého snaženia o zlepšenie verejného priestoru. Ešte pred sympóziom sme dali pripraviť a vyrobiť dve sochy (od roku 2012) - sympózium je teda vyvrcholením našej dlhodobej snahy a systematickej práce. Vďaka sympóziu sa nám podarilo prilákať veľmi kvalitných umelcov, vytvoriť im tvorivé prostredie, priblížiť ľuďom proces tvorby umeleckého diela a zároveň znásobiť pozitívne mediálne a propagačno-osvetové výstupy. Zároveň sa nám podarilo nakumulovať zdroje na väčší počet sôch, a teda zvýšiť finálny efekt celej akcie.“

Čo všetko zahŕňa proces vytvorenia drevenej sochy?

„Proces tvorenia sochy začína už pri výbere dreva. Nakoľko je drevo živý materiál, celý proces tvorby nie je nalinajkovaný - drevo nie je len materiálom, ale aj v určitom nadnesenom zmysle slova aj umením samotným. Keď pozorujeme umelcov pri práci, vidíme, že na začiatku majú určité predstavy, ktorých sa chcú striktne alebo menej striktne aj držať. Niektorí si pripravia nákresy, iní rovno vymodelujú model z hliny v určitej mierke. Ale konečná práca sa aj tak odvíja od toho, čo im drevo dovolí, resp. čo im v procese tvorby ponúkne. Samozrejme, na začiatku je naša predstava, čo má socha znázorňovať. Pripravíme sochárom historické podobizne, fotografie, základné bibliografické údaje, poskytneme im skrátka všetko, čo im umožní pochopiť osobnosť, ktorú idú na soche znázorňovať. To všetko si vyžaduje čas. Je však už na samotnom umelcovi, ako sa tohto námetu chopí, ktorú osobnostnú črtu zvýrazní. Do tohto procesu tvorby už nezasahujeme. Sympózium ale vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi umelcami. Tí sa vzájomne radia, vymieňajú názory, či ponúkajú kolegom inú perspektívu pohľadu na ich dielo. Vďaka tomu tvorivému prostrediu sú vytvorené diela iné, ako kedy ich umelci tvorili každý zvlášť vo svojich ateliéroch. Sme hlboko presvedčení, že sú lepšie.“

Koľko potrvá výstava v priestoroch Centro Nitra?

„Slávnostná vernisáž je na pláne v nedeľu 4. októbra 2015 a potrvá mesiac. V prípade záujmu zo strany CENTRO Nitra aj dlhšie.“

Aký bude osud drevených sôch po ukončení výstavy?

„Po skončení výstavy v CENTRO Nitra poputujú sochy na ďalšiu výstavu. Máme rozpracovaných viacero variantov o to, v ktorom múzeu/galérii sochy prezimujú. Ich osádzanie je z objektívnych príčin možné až na jar, prípadne až v lete, nakoľko v spolupráci s mestom pravdepodobne budú vystavené aj na jednom podujatí, ktoré mesto Nitra organizuje. Týmto spôsobom budú verejnosti prístupné aj počas zimných, či jarných mesiacov a následne ich plánujeme osadiť na reprezentatívnom mieste v rámci mesta Nitra. Aj v tomto smere ešte prebiehajú rokovania ako s mestom Nitra, tak aj s CENTROM Nitra.“

Čím sa zaoberá vaše občianske združenie?

„Naše občianske združenie sa venuje trom oblastiam, ktoré má už vo svojom názve: teda športu, osvete a kultúre. V rámci podpory športu organizujeme najmä rôzne hokejbalové turnaje, napr. Víkend hokejbalových šampiónov a podporujeme aj chod hokejbalového portálu TOPhbl.sk i TOPhbl Teamu. V rámci osvety usporadúvame hlavne rôzne diskusie (napr. s ombudsmanmi, či krajským prokurátorom v Bratislave) a venujeme sa i watchdogovým aktivitám. Zároveň sme v Zborove v roku 2012 pripravili súbor deviatich informačných tabúľ, ktoré v piatich jazykoch oboznamujú návštevníkov obce, ale aj obyvateľov samotných o histórii miesta, na ktorom práve stoja. Podobný efekt má aj naša podpora portálu zborovonline.sk, ktorý prináša aktuálne informácie zo života obce a okolia pričom sa venuje širokému spektru tém. V rámci našej osvetovej činnosti zachraňujeme i unikátnu "Rákociho lipu". Naše aktivity v oblasti kultúry sa koncentrujú na každoročné organizovanie drevosochárskeho sympózia v Zborove, v Nitre sme v spolupráci s NKN pripravili Open air Gallery, ktorá sa momentálne transformuje v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Nitre. Organizujeme i rôzne vernisáže, výstavy a koncerty. Za zmienku stojí i módna prehliadka, ktorú sme tento rok pripravovali v Prahe.“

osveta: 
kultura: