Skočiť na hlavný obsah

Stanovy

Pridal/a Ján Ivančík dňa 8.január 2012

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Preambula

Aby kultúrny odkaz našich predkov našiel svojich nasledovateľov, aby spoločnosť mala ducha
a nie iba matériu. Aby angažovanosť našla svojich ctiteľov a každý zmysluplné využitie voľného
času.

Preto my, zakladatelia, kladieme základné kamene združenia ŠOK.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie má názov ŠOK.

2. Sídlom združenia je Nedbalova 11, 949 12, Nitra.

3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických
a právnických osôb.

4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami
sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

1. Cieľom združenia je podporovať kultúrne, umelecké a športové aktivity najmä v prostredí
mládeže a napomáhať zdravej spoločenskej diskusii a angažovanosti. Združenie si kladie za
cieľ odovzdávať a šíriť kultúrne výdobytky európskej civilizácie a pôsobiť proti súčasnému
trendu degradácie kultúry a vzdelanosti. .

2. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým
narozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže,
prístupverejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov,
podporazdravého životného štýlu,
b) organizácia športových podujatí so zameraním na harmonický duševný aj telesný rozvoj
človeka, najmä detí a mládeže,
c) organizovanie verejných diskusii s cieľom riešiť aktuálne spoločenské, sociálne,
ekonomické, politické a kultúrne otázky
d) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života
sociálnea zdravotne znevýhodnených občanov, podpora dobročinných cieľov
e) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí,

f) podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít
obdobného zamerania

Článok 3
Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami
a cieľmi združenia.

2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. Členstvo zaniká:
a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
predsedníctvu,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej
b) zúčastňovať sa na činnosti združenia
c) voliť a byť volený do orgánov združenia
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách

2. Člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
EÚ a stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo združenia
c) predseda, podpredseda

d) kontrolný výbor

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmizdruženia,

2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov kontrolného výboru
d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia
f) rozhoduje o zrušení združenia

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do
roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov
združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov. Zasadnutie valného zhromaždenia je zásadne verejné. Uznesenie
valného zhromaždenia a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov.Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7
Predsedníctvo združenia

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné
valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné
obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou
osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Článok 8
Predseda

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním
poverený podpredseda. Je volený na dobu 3 rokov.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9
Kontrolný výbor

1. Kontrolný výbor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu.

2. Členstvo v kontrolnom výbore je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3. Kontrolný výbor má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Kontrolný výbor sa
schádza najmenej 1 krát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Kontrolný výbor je
uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak
ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu.

4. Kontrolný výbor:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu
riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Zdrojmi majetku sú:
- dobrovoľné členské príspevky
- dary od fyzických osôb
- dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia
- dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
- príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
- reklamná a propagačná činnosť

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá
predsedníctvo.

4. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia
ako celku.

5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce
obdobie.

Článok 11
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku
rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade
likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi
alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.