Zhotovili sme sochu na počesť Alžbety Rákociovej


Z iniciatívy občianskeho združenia ŠOK a s podporou obce Zborov bola na jubilejnom desiatom ročníku Zborovského sladkého dreva v júli 2012 vytvorená socha Alžbety Rákociovej staršej.

Zmyslom tohto počinu je pripomenutie si prínosu tejto slávnej grófky pre farnosť a obec. Vďaka nej sa môže farský kostol sv. Margity Antiochijskej pýšiť nádhernou barokovou kaplnou, ktorá sa nám zachovala až do súčasných dní. Okrem tohto skvelého počinu Alžbeta darovala kostolu aj mnohé vzácne liturgické predmety a bola aktívna aj v kultúrnej a sociálnej oblasti.  

Na počiatku tejto iniciatívy stála myšlienka vzdania úcty významným osobnostiam našich zborovských dejín, ktoré sa značnou mierou pričinili o rozvoj obce. Ako najvhodnejšie sa nám javilo vytvorenie sochy, ktorá by bola umiestnená v práve vznikajúcom parku v centre obce. Tým by toto miesto získalo okrem určitých estetických kvalít aj genius loci – teda autentického ducha. Práve po týchto miestach po stáročia chodili mnohé znamenité osobnosti, aristokrati nielen rodu, ale aj ducha. Keďže vďačnosť je vlastnosť, ktorá v dnešných časoch absentuje, treba ju vyjadrovať nielen verbálne, ale aj vhodnými skutkami. Aby príklad ich úsilia, ktorý je zosobnený v hmotnom aj nehmotnom dedičstve, ktoré nám zanechali, povzbudil aj nás k podobným činom.

Socha Alžbety Rákociovej je zhotovená z lipového dreva, je vysoká 170 cm a predstavuje umelecké spracovanie témy sochárom Tomášom Tvardzíkom z Kožian. Po dôkladnom ošetrení špeciálnym penetračným náterom a lakom bude osadená v parku pred Šerédyho kaštieľom na budúcu jar. Dúfame, že sa z tejto udalosti postupne vyvinie tradícia a sôch v novom parku bude postupne pribúdať.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali. Predovšetkým Lesom SR a pánovi Fottovi za vhodné drevo, Jánovi Šurkalovi staršiemu a chlapcom zo zborovského hokejbalového klubu za pomoc pri transporte, pánovi Fintorovi za odvoz dreva do Dlhej Lúky a obci Zborov za uhradenie časti hotových nákladov a za pomoc a ochotu počas celého priebehu tejto akcie. Poďakovanie  patrí Jaroslavovi Janekovi za vynikajúcu myšlienku a hlavný podiel na organizácii. Napokon sa musíme poďakovať sochárom Tomášovi Tvardzíkovi z Kožian a Jakubovi Lenártovi z Dlhej Lúky za vytvorenie tohto diela a pochopenie jeho verejno-prospešného rozmeru.  

 

Fotogaléria

Rezbári pri práci 

Hotová socha Alžbety Rákociovej staršej

novinky: 
kultura: